Kategorie

Znaki uzupełniające (ewakuacja)

Co to jest ewakuacja?

Ewakuacja to zorganizowane przemieszczanie się ludzi z zagrożonego miejsca w takie, które jest bezpiecznee. Ewakuacja może być przeprowadzana na małą (wyprowadzenie osób z budynku zagrożonego pożarem) lub dużą skalę (logistycznie skomplikowana akcja podczas działań wojennych). 

Jakie są podstawowe zasady ewakuacji?

Podstawową zasadą ewakuacji jest podporządkowanie się osób zagrożonych, osobie, która kieruje akcją ewakuacyjną. Tylko dzięki temu ewakuacja może przebiec sprawnie i pozwolić na bezpieczne wydostanie się z zagrożonego miejsca. W przypadku ewakuacji w miejscu pracy akcją kieruje przełożony lub osoba przez niego do tego wyznaczona. W trakcie ewakuacji w zakładzie pracy pracownik ma obowiązek wyłączenia i zabezpieczenia urządzeń lub materiałów, które stwarzają zagrożenie.

W trakcie ewakuacji nie powinniśmy panikować i biegać, ponieważ to utrudnia wyjście z zagrożonego miejsca zarówno nam samym, jak i innym. W trakcie ewakuacji zabronione jest również korzystanie z wind. Należy wtedy korzystać z najbliższej, oznakowanej drogi ewakuacyjnej. Ewakuację zaczyna się od tego miejsca, gdzie powstało zagrożenie albo od pomieszczeń gdzie bezpieczne drogi ewakuacyjne mogą być odcięte. Podczas ewakuacji należy otwierać wszystkie drzwi, jakie napotkamy na drodze ewakuacyjnej, aby upewnić się, że wszyscy zagrożeni dowiedzieli się o alarmie.

Podstawy prawne ewakuacji i dróg ewakuacyjnych

Wyjścia i drogi ewakuacyjne powinny być wyznaczone w każdym budynku użytku publicznego oraz w zakładach pracy. Wymogi odnośnie dróg i wyjść ewakuacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Podstawą prawną tego rozporządzenia jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa Budowlanego o utrzymaniu w odpowiednim stanie technicznym budynków, a przez to rozumiemy również drogi i urządzenia do ewakuacji. Z kolei wymagania, co do samej ewakuacji zostały podane również w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku.  Każda droga ewakuacyjna musi być odpowiednio i czytelnie oznaczona, aby każdy w razie zagrożenia wiedział, którędy ma się poruszać do wyjścia ewakuacyjnego. Wygląd znaków bezpieczeństwa i oznaczeń dróg i wyjść ewakuacyjnych reguluje międzynarodowa norma PN-EN ISO 7010.