RSS

Blog

Piktogramy BHP

Co to są piktogramy BHP?

Piktogramy BHP, to znaki, które mają za zadanie informować o zagrożeniach w miejscu pracy. Wyróżniamy wśród nich: znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze oraz informacyjne. W zależności od rodzaju różnią się kolorami i kształtami. Konieczność umieszczenia piktogramów BHP reguluje prawo, a dokładniej Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku.

Jakie piktogramy bhp wyróżniamy?

Wszystkie znaki bhp dzielimy na trzy grupy: ochrony pożarowej, ewakuacyjne oraz ochrony i higieny pracy. Każda z grup różni się od siebie kształtem i kolorem znaków oraz zastosowaniem.

Znaki ochrony pożarowej stosuje się w dwóch celach. Po pierwsze - mają zapobiegać pożarom, po drugie - wskazywać miejsca, gdzie znajduje się niezbędny sprzęt gaśniczy. Dzięki temu można zapobiec powstawaniu większej ilości szkód oraz chronić zdrowie i życie ludzi. Piktogramy ochrony pożarowej składają się z symboli oraz napisów. Znaki ochrony pożarowej dzielimy na znaki ochrony ppoż., podstawowe i uzupełniające oraz techniczne środki przeciwpożarowe.

 

Znaki ewakuacyjne stosuje się, aby umożliwić szybką i bezpieczną ewakuację z miejsca zagrożenia. Znaki ewakuacyjne muszą być zamieszczone wszędzie tam, gdzie można mieć wątpliwości, gdzie przebiega droga ewakuacyjna. Piktogramy bhp muszą być umieszczone w widocznych i dobrze oświetlonych miejscach. Jeśli sale lub korytarze, na których zamieszcza się znaki ewakuacyjne, nie są wystarczające oświetlone, trzeba użyć znaków podświetlanych lub wykonanych z materiałów fotoluminescencyjnych. W przypadku znaków podświetlanych konieczne jest zapewnienie zasilania awaryjnego, na wypadek awarii w dostawach prądu.

znaki nakazu znaki zakazu Znaki ostrzegawcze
Znaki nakazu - Zobacz pełną ofertę 

Znaki zakazu - Zobacz pełną ofertę 

Znaki ostrzegawcze - Zobacz pełną ofertę 

Znaki ochrony i higieny pracy z kolei mają informować o zagrożeniach, jakie występują w miejscach pracy. Każdy pracodawca ma obowiązek umieścić je wszędzie tam, gdzie występują zagrożenia, które mogą zostać zlikwidowane środkami ochrony. Znaki ochrony i higieny pracy dzielimy na cztery rodzaje, znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu i informacyjne.

Znaki zakazu są okrągłe, mają białe tło i czerwoną obwódkę dookoła z ukośnym pasem, a symbole umieszczone na nich mają kolor czarny. Znaki nakazu również są okrągłe, mają kolor niebieski, a piktogramy, które się na nich znajdują, mają kolor biały. Znaki ostrzegawcze z kolei mają kształt trójkątów, ich tło jest żółte, mają czarną obwódkę dookoła i taki też kolor ma symbol na nich umieszczony. Znaki informacyjne są kwadratowe i mają zielony kolor, piktogramy na nich umieszczane są białe.

Jak stosować piktogramy BHP?

Wygląd znaków BHP określa międzynarodowa norma PN-EN ISO 7010. Wielkość piktogramów BHP musi być dostosowana do miejsc, w których będą umieszczone, tak by były czytelne. Oznacza to, że w niedużych pomieszczeniach stosujemy mniejsze znaki, w dużych halach te większe, tak, aby były widoczne dla wszystkich pracowników, ze wszystkich stanowisk pracy. Oczywiście, aby dobrze spełniały swoją funkcję, muszą być dobrze rozmieszczone w widocznych, dobrze oświetlonych miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia zagrożenia. Oferujemy wszystkie piktogramy BHP, dostępne w różnych rozmiarach, wykonane z wytrzymałych materiałów, by znaki służyły Wam jak najdłużej.

W przypadku znaków ewakuacyjnych konieczne jest umieszczenie ich na całym odcinku drogi ewakuacyjnej, tak, aby były widoczne z każdego miejsca na tej drodze i jasno wskazywały, w którą stronę należy się ewakuować. Znaki, które umieszcza się na ścianach, powinny być zamontowane na wysokości powyżej 150 cm, ale nie wyżej, niż 200 cm. Powyżej 200 cm umieszcza się znaki podwieszane, które montuje się najczęściej do sufitów.

 

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku recepcjonistki

Ocena ryzyka została opracowana na podstawie pracy osoby realizującej swoje obowiązki w portierni hotelu przez 8 godzin dziennie w systemie jednozmianowym. Jej praca polega na:

 • Wypełnianiu dokumentacji,
 • Nadzorowaniu systemów bezpieczeństwa ppoż.,
 • Nadzorowaniu i kontroli pracy sprzątaczek oraz ochrony obiektu,
 • Obsługiwaniu telefonu,
 • Pobieraniu opłat od gości,
 • Rejestrowaniu przyjazdów/odjazdów gości,
 • Wydawaniu kluczy od pomieszczeń,
 • Nadzorowaniu przepływu korespondencji,
 • Udzielaniu informacji i pomocy gościom,
 • Obsługi komputera na swoim stanowisku pracy,


Na stanowisku pracy recepcjonistki występują zagrożenia takie jak:

 • Upadek na tym samym poziomie,
 • Skaleczenia, zranienia,
 • Pożar,
 • Uderzenie o nieruchome przedmioty,
 • Stres,
 • Choroby,
 • Uderzenie przez spadające przedmioty,
 • Zmienne warunki atmosferyczne
 • Działanie osób trzecich,

Bardzo ważne przy projektowaniu działań korygujących na stanowisku recepcjonistki będzie właściwe zaprojektowanie ergonomicznego i bezpiecznego dla pracownika stanowiska komputerowego. Dużym zagrożeniem jest również pożar. Dodatkowo jest to niebezpieczeństwo skutkujące bardzo poważnymi konsekwencjami wraz ze śmiercią wielu osób włącznie. Aby zminimalizować to zagrożenie należy opracować stosowne procedury na wypadek sytuacji niebezpiecznej, przeszkolić załogę oraz właściwie oznakować sprzęt gaśniczy.
Przykłady oznaczeń sprzętów gaśniczych - znaki przeciwpożarowe.

 W tabeli poniżej zaprezentowano analizę ryzyka zawodowego wykonaną za pomocą metody matrycowej ze skalą trójstopniową.

ZagrożenieŹródło zagrożeniaSkutkiPrzed oceną Poziom ryzykaDziałania zapobiegawcze
      C P    
 Upadek na tym samym poziomie Śliskie, nierówne powierzchnie lub pośpiech  Potłuczenia, złamania, urazy  Ś M mały Utrzymywanie porządku podłóg, zachowanie ostrożności, odpowiednie obuwie
Skaleczenia, zranienia, przekłucia Elementy ostre (nożyczki, spinacze), nadmierny pośpiech, zacięcie papierem Skaleczenie  Ś mały Zachowanie ostrożności
Pożar Zaprószenie ognia, zwarcie instalacji elektrycznej Poparzenia, śmierć  D średni Kontrola stanu technicznego instalacji, znajomość i przestrzeganie  przepisów ppoż
Uderzenie o nieruchome przedmioty Złe zaplanowanie portierni  Stłuczenia  M  M mały Właściwa, ergonomiczna organizacja recepcji
Stres Nadmierne oczekiwania przełożonego,  obawa przed niezadowoleniem kierownictwa Nerwica, bezsenność, zmęczenie psychiczne  Ś mały Właściwe kontakty kierownictwa z pracownikami, odpowiednia integracja i organizacja pracy
Choroby Infekcje, kontakt z współpracownikami interesantami Choroby, przeziębienia  Ś mały Szczepienia ochronne, badania profilaktyczne, odpowiedni ubiór
Uderzenie przez spadające przedmioty Półki zamontowane powyżej poziomu wzroku (np. z segregatorami) Zranienia, stłuczenia, wstrząśnienie mózgu  M mały Zachowanie szczególnej ostrożności, staranne odkładanie przedmiotów na półki, korzystanie z drabinki, stołka 
Zmienne warunki atmosferyczne Stanowisko pracy w pobliżu ciągle otwierających się drzwi, Infekcje wirusowe, przeziębienie M M mały Odpowiedni ubiór, montaż kurtyny powietrznej i jej serwisowanie
Działanie osób trzecich Celowe działanie niepożądane osób trzecich (np. napad na portiernię w której znajduje się kasa) Urazu, złamania, śmierć D M średni  

Mgr inż. BHP Cezary Andryszewski

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego

Stanowisko pracownika administracji znajduje się w zamkniętym budynku, pomieszczenie powinno być oświetlone prawidłowo. Praca jest wykonywana przez 8 godzin dziennie w systemie jednozmianowym. Biuro powinno być odpowiednio zaprojektowane zgodnie z normami mówiącymi min. o wysokości pomieszczenia, powierzchni wolnej podłogi przypadającej na każdego z zatrudnionych.

Praca polega na:

 • wykonywaniu zadań powierzonych przez przełożonego;
 • przyjmowaniu interesantów;
 • obsłudze komputera i programów biurowych;
 • prowadzeniu dokumentacji zgodnie z procedurą ustaloną przez zakład pracy;
 • obsłudze innych urządzeń biurowych;

Przez większość czasu praca wykonywana jest w pozycji siedzącej, przed monitorem komputerowym. Biuro jest często odwiedzane przez osoby postronne i pracuje w nim kilka osób jednocześnie. Pracownicy wykonują też zadania powierzane im przez przełożonych poza nim.

Identyfikując zagrożenia należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, jakie mogą mieć wpływ na pracownika.

W pracy administracyjno-biurowej zidentyfikowano następujące zagrożenia:

 • Upadek na tym samym poziomie,
 • Upadek na niższy poziom
 • Poparzenie,
 • Uderzenie o nieruchome przedmioty,
 • Zranienie
 • Przeciążenie wzroku,
 • Przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego,

Po zdiagnozowaniu wszystkich zagrożeń należy przystąpić do określenia zagrożenia jakie mogą spowodować oraz do zaproponowania i wdrożenia działań profilaktycznych mających na celu eliminacje lub przynajmniej ograniczenie zagrożenia.

Metody eliminacji/ograniczenia zagrożenia:

 • ograniczanie czasu ekspozycji pracownika na zagrożenie;
 • stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
 • zmiana technologii produkcji na bezpieczniejszą;
 • edukacja pracowników w zakresie bhp i stosowania środków ochronnych;
 • eliminacja z procesu technologicznego środków, substancji niebezpiecznych lub zastąpienie ich bezpiecznymi;

W przypadku stanowiska administracyjno- biurowego, duże znaczenie będzie miała edukacja oraz uświadamianie pracowników w zakresie ergonomii i właściwej organizacji stanowiska. Pozwoli to na minimalizację takich zagrożeń jak: przeciążenie wzroku czy układu mięśniowo-szkieletowego, uderzenia o nieruchome przedmioty. 

Z kolei właściwe podejście do projektowania biura, sprawny technicznie i nowoczesny sprzęt. Szczególną uwagę należy przykładać do odpowiedniego zaprojektowania ciągów komunikacyjnych jak np. korytarze to pozwoli na eliminację zagrożeń jak upadek czy potknięcie. Szczególnie ważnym jest prawidłowe oznaczenie wszelkich progów i stopni. Jako zabezpieczenie doskonale sprawdzą się np. taśmy antypoślizgowe naklejane bezpośrednio na próg jak też specjalne oznaczenia.

Podsumowaniem oceny ryzyka zawodowego jest wypełnienie karty oceny ryzyka zawodowego, wraz z zaproponowanymi działaniami profilaktycznymi. W tym przypadku zostało to wykonane, w formie tabeli. Wartościowanie ryzyka wykonano metodą zaproponowaną przez Polską Normę PN-N-18002, w skali trzystopniowej, z przeprowadzoną oceną przed i po zaproponowanych działaniach korujących. W ten sposób można będzie zauważyć sens ich stosowania.

 

Legenda:

C- ciężkość następstw

P- prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia

R- poziom ryzyka

Poziom ryzyka:

M- małe

Ś- średnie

D- duże

 

ZagrożenieŹródło zagrożeniaSkutkiPrzed oceną Działania zapobiegawczePo realizacji działań zapobiegawczych 
      C P R   C P R
 Upadek na tym samym poziomie Śliskie, nierówne powierzchnie lub pośpiech  Potłuczenia, złamania, urazy  Ś Utrzymywanie porządku podłóg, zachowanie ostrożności  Ś M
Upadek na niższy poziom Śliskie, nierówne powierzchnie lub pośpiech Potłuczenia, złamania, urazy  Ś Utrzymywanie porządku schodów, zachowanie ostrożności  Ś M M
Poparzenie Kontakt z gorącymi napojami Poparzenia,  Ś Ś  Ś  Zachowanie ostrożności  Ś M M
Uderzenie o nieruchome przedmioty Źle ustawione meble i wyposażenie Stłuczenia  M  Ś Właściwa organizacja biura, dbałość o porządek  M M M
Zranienie Elementy ostre (zszywacze nożyczki, spinacze) Skaleczenie  M Ś  Zachowanie ostrożności  M Ś M
Przeciążenie wzroku Zbyt długa praca przy monitorze Osłabienie wzroku, łzawienie  Ś Odpowiednia odległość od monitora, stosowanie przerw  M Ś M
Przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego Długotrwała praca w wymuszonej pozycji Urazy, długotrwałe zmęczenie  Ś Stosowanie przerw w pracy i ćwiczeń rozluźniających  Ś M M

Mgr inż. BHP Cezary Andryszewski

Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy na wysokościach

Myśląc o pracy na wysokości najczęściej wyobrażamy sobie, prace dekarskie czy podczas budowy obiektów wielokondygnacyjnych. Jednakże definicja pracy na wysokości jest inna: „Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.” 

Prace na wysokościach najczęściej wykonywane są:

 • przy budowie lub rozbiórce różnego rodzaju budynków,
 • na słupach oświetleniowych wysokiego napięcia i masztach antenowych
 • przy budowie, remontach i konserwacji mostów, kładek i estakad
 • na kominach (demontaż, ekspertyzy techniczne, prace konserwacyjne, remonty)
 • na rurociągach, zbiornikach silosach i innych konstrukcjach wielkogabarytowych
 • przy odśnieżaniu dachów, usuwaniu nawisów śnieżno-lodowych, udrażnianiu rynien
 • myciu okien
 • przy wykonywaniu izolacji termicznych na ścianach budynków
 • w czasie prac dekarskich
 • w trakcie pielęgnacji i ścinki drzew. 

 

Do najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy na wysokościach zaliczamy, min:

 • utratę równowagi a w konsekwencji upadek
 • rozpoczynanie pracy bez wcześniejszego jej zaplanowania
 • brak doświadczenia, niewiedza pracowników skutkująca wadliwym rozstawieniem rusztowań czy drabin
 • złe oznakowanie miejsc pracy (np. wykopów)
 • brak wyszkolenia i niska świadomość zagrożenia pracowników
 • brawura, ignorowanie niebezpieczeństwa
 • wykonywanie pracy mimo przeciwwskazań lekarskich
 • niewłaściwe odgradzanie stref niebezpiecznych
 • brak wyposażenia w sprzęt zabezpieczający przed upadkiem (np. szelki bezpieczeństwa), bądź jego niewłaściwe użytkowanie
 • niewłaściwa organizacja i kontrola prac

Z powyższego wynika jak wiele prac wykonywanych jest z narażeniem na upadek. Dlatego tak ważne jest podejmowanie działań zapewniających maksymalne bezpieczeństwo dla ludzi pracujących na wysokości oraz osób postronnych. Wszystkie zagrożenia te można podzielić na niewłaściwe zachowanie pracowników bądź pracodawców czy też kierowników.

Przy tego rodzaju pracach koniecznym jest stosowanie osłon indywidualnych bądź zbiorowych jak np.. szelki i pasy bezpieczeństwa. Równie ważna jest edukacja pracowników, oraz zwracanie uwagi na popełniane błędy.

Ostatnim filarem bezpieczeństwa jest właściwe oznakowanie miejsc, w których pracuje się na wysokościach. Należy tego dokonywać w sposób jednoznaczny i przejrzysty dla wszystkich. Służą do tego odpowiednie znaki bhp, które informują o prowadzonych w pobliżu pracach na wysokości.

Mgr inż. BHP Cezary Andryszewski

Analiza stanowiska pracy chemika

Stanowisko pracy chemika powinno znajdować się w zamkniętym budynku laboratorium. Praca powinna być wykonywana w systemie jednozmianowym przez 8 godzin dziennie. 

Do zadań chemika należy:

 • przeprowadzanie badań i analiz fizyko-chemicznych próbek wody pitnej, oraz z pochodzącej z różnego typu akwenów, czy basenów,
 • praca z odczynnikami chemicznymi,
 • obsługa urządzeń biurowych, oraz praca przy komputerze,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej
 • praca z materiałem skażonym biologicznie,
 • prowadzenie zapisów z badań,

Analizując wszystkie dostępne źródła stwierdzono na stanowisku chemika następujące zagrożenia:

 • Upadek na tym samym poziomie
 • Pożar
 • Przeciążenie wzroku
 • Zatrucia
 • Porażenie prądem elektrycznym
 • Oparzenia chemiczne
 • Oparzenia termiczne
 • Czynniki chemiczne: drażniące, szkodliwe, toksyczne, rakotwórcze i żrące

Bardzo ważne dla zachowania bezpieczeństwa jest właściwe oznaczanie materiałów niebezpiecznych. Absolutnie wszystkie substancje powinny być oznaczone za pomocą specjalnych znaków i piktogramów chemicznych. W laboratorium natomiast koniecznie powinny znajdować się wszystkie karty charakterystyk oraz instrukcje postępowania z materiałami niebezpiecznymi.

Analiza ryzyka zawodowego została ona przeprowadzona metodą matrycową przy użyciu skali trójstopniowej. Symbol C oznacza ciężkość następstw wypadku, a P prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Natomiast litery M, Ś, D oznaczają odpowiednio małą, średnią i dużą ciężkość następstw/prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

Poziom ryzyka we wszystkich zagrożeniach oceniono maksymalnie na średn. Największymi zagrożeniami wynikającymi z kontaktu z chemikaliami są zatrucia i oparzenia chemiczne. Do pracy może być dopuszczony jedynie pracownik świadomy niebezpieczeństwa, wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej oraz przeszkolony z sposobu ich użytkowania.

 

ZagrożenieŹródło zagrożeniaPotencjalne skutki niebezpieczeństwa  Działania profilaktyczneWartościowanie ryzykaPoziom ryzyka
         C  P  
Upadek na tym samym poziomie  Pośpiech, śliska powierzchnia podłóg  Stłuczenia, złamania  Zachowanie uwagi, odpowiednie obuwie  Ś mały 
 Pożar Zwarcie instalacji elektrycznej, zaprószenie ognia  Ciężkie oparzenia, śmierć  Regularne kontrole instalacji elektrycznej, przestrzeganie przepisów ppoż.  D średni 
 Przeciążenie wzroku  Zbyt długa praca przed monitorem  Osłabienie wzroku, łzawienie oczu, choroby spojówek  Przerwy po każdej godzinie pracy, właściwa pozycja pracy   M mały 
 Zatrucia  Połknięcie odczynników chemicznych  Dolegliwości żołądkowe Stosowanie odzieży ochronnej np. rękawic i fartuchów, częsta dezynfekcja rąk, zachowanie uwagi przy pracy z chemikaliami  Ś Ś  średni 
 Porażenie prądem elektrycznym  Niesprawna instalacja, uszkodzona izolacja przewodów  śmierć  Regularne kontrole instalacji elektrycznej  D średni 
 Oparzenia chemiczne  Kontakt z chemikaliami, uszkodzona/brak odzieży ochronnej  Oparzenia, śmierć  Stosowanie odzieży ochronnej np. rękawic i fartuchów, częsta dezynfekcja rąk  D średni 
 Czynniki chemiczne: drażniące, szkodliwe, toksyczne, rakotwórcze i żrące  Częsty kontakt z chemikaliami, uszkodzona odzież ochronna, brak należytej uwagi  Uszkodzenia ciała, poparzenia, zatrucia, podrażnienie ciała, choroby  Stosowanie odpowiedniej ochrony osobistej tylko we właściwy sposób i nieuszkodzonej średni 
Taśma antypoślizgowa na schody

taśma antypoślizgowa na schody

Taśmy antypoślizgowe odgrywa znaczną rolę w zapewnianiu naszego. Szczególnie w przypadku zabezpieczenia schodów warto poświęcić chwilę na dobór odpowiedniej taśmy, gdyż wypadki spowodowane poślizgnięciem na schodach stanowią jedno z największych niebezpieczeństw, z którym się stykamy.
Taśma antypoślizgowa w znaczny sposób zwiększa nasze bezpieczeństwo i chroni przed poślizgnięciem. Zastosowanie taśm antypoślizgowych ma szczególne znaczenie w pomieszczeniach o bardzo śliskich powierzchniach. Należy tam zwrócić szczególną uwagę na schody - upadek z nich może okazać się bardzo niebezpieczny, a nawet śmiertelny! W ofercie marki Mehlhose znajdziemy kilka typów produktów, które doskonale sprawdzają się na tym obszarze. Sprawdź jakie taśmy antypoślizgowe najlepiej sprawdzą się na schodach.

Jak działają takie taśmy?

Odpowiednio dobrana taśma samoprzylepna antypoślizgowa zapobiega ślizganiu się po nawierzchniach. Niektóre z nich ostrzegają jeszcze przed zmianą wysokości (tak jest w przypadku taśm przyklejanych na stopnie schodów). Poprzez jaskrawą kolorystykę, przyciągają one wzrok i działają ostrzegawczo. Co prawda najpopularniejsza jest czarna taśma, gdyż jest bardzo uniwersalna i nadaje się praktycznie do każdego pomieszczenia.

Montaż taśm antypoślizgowych

Montaż taśm jest niezwykle prosty, więc każdy sobie z tym poradzi. Oferujemy taśmy samoprzylepne, czyli takie, które pokryte są warstwą kleju doskonałej jakości. Taśma antypoślizgowa, która zostanie przyklejona na dobrze przygotowane podłoże (suche, czyste, odtłuszczone) posłuży nam nienaruszona przez długi czas.

Rodzaje taśm

Istnieje wiele rodzajów taśm antypoślizgowych, które posiadają bardzo szeroki wachlarz zastosowań. Taśmy o niższej ziarnistości poleca się stosować w miejscach, w których poruszamy się bosymi stopami (baseny, sauny, łazienki). W takich lokalizacjach nie trudno o wypadek, dlatego w strategicznych miejscach należy nakleić taśmę - szczególnie na schodach znajdujących się w takim obiekcie. To również ważne, aby kosztem mocniejszej przyczepności do podłoża nie zagrażać stopom.
Taśmy antypoślizgowe o wysokiej ziarnistości doskonałe sprawdzą się przy zabezpieczaniu przestrzeni na zewnątrz i wewnątrz budynków, które są szczególnie narażone na występowanie śliskich nawierzchni. Mowa tu na przykład o halach sportowych lub placach budowy.
Dlatego wybór odpowiedniej taśmy na schody jest bardzo istotny. Przed podjęciem decyzji należy zwróć uwagę na to, gdzie znajdują się schody, które zamierzamy zabezpieczyć (czy na dworze, czy wewnątrz pomieszczenia), jaki jest stopień narażenia na poślizgnięcie, jak często schody są uczęszczane. Bardzo ważne jest też to, czy schody są dobrze oświetlone, oraz jak bardzo narażone są na zabrudzenia.
Poniżej przedstawimy kategorie produktów, które posiadamy w naszym sklepie. To po to, aby każdy Klient dostosował zakup do swoich potrzeb.

Taśmy antypoślizgowe ogólnego zastosowania

Taśmy antypoślizgowe ogólnego zastosowania to najpopularniejsze produkty które można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz w temperaturach od -40 st. do + 80 st., w ciągach komunikacyjnych o dużym lub średnim natężeniu ruchu. Dostępne w 8 kolorach (niebieskim, zielonym, szarym, czarnym, brązowym, żółtym, czerwonym, transparentnym), w formie rolek (posiadamy różne wymiary standardowe: 19mm x 18.3m, 25mm x 18.3m, 50mm x 18.3m, 75mm x 18.3m, 100mm x 18.3m, 150mm x 18.3m), pasów a także w wymiarach niestandardowych.
Takie taśmy przydadzą się w każdym pomieszczeniu, w którym występuje problem ze śliską powierzchnią i trzeba zwiększyć przyczepność do podłoża.

Taśmy antypoślizgowe w wersji podstawowej

To taśmy z kategorii ekonomicznej, które sprawdzają się w pomieszczeniach o niskim natężeniu ruchu. Produkty dostępne są w dwóch kolorach: żółto-czarnym w pasy i w kolorze czarnym. Można je stosować w temperaturze -10 do +60 st. Dzięki powłoce powlekanej mocnym klejem, są gotowe do użytkowania od razu po montażu. Wykazują właściwości antypoślizgowe na poziomie R13.
Cena naszych produktów idzie w parze z ich jakością. Oferta naszego sklepu jest przygotowana i dostosowana do oczekiwań nawet najbardziej wymagającego klienta. Materiały, z których wykonano nasze produkty są najwyższej jakości i spełniają wszelkie wymagane standardy. Wszystko po to, aby chronić zdrowie i życie innych. Dlatego oprócz taśm antypoślizgowych w wersji podstawowej, posiadamy szeroką ofertę taśm "do zadań specjalnych".

Taśmy wielofunkcyjne z paskiem

Idealnym rozwiązaniem stosowanym na schodach są również taśmy z żółtym paskiem, który w znaczny sposób zwiększa widoczność krawędzi. W tej kategorii znajdziemy taśmy z 5 rodzajami pasków, m.in. z paskiem fotoluminescencyjnym, paskiem odblaskowym, paskiem w kolorze żółtym. Możemy wybrać także taśmę z dwoma paskami (odblaskowym i fotoluminescencyjnym), lub żółto czarnym i fotoluminescencyjnym. Taśma antypoślizgowa żółto czarna jest najchętniej wybierana przez klientów, gdyż widoczna jest ona z daleka, zatem doskonale spełnia swoją rolę.

Taśmy fotoluminescencyjne

Taśmy fotoluminescencyjne są przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Wysoka wytrzymałość produktu gwarantuje długi okres użytkowania, a luminacja większa o 175% od wymagań sprawia, że produkt jest wyjątkowo widoczny. Zalecamy korzystanie z takich taśm w miejscach słabo oświetlonych, co szczególnie w wypadku zabezpieczenia schodów jest bardzo ważne. Zwykła taśma antypoślizgowa czarna nie będzie wystarczająca w takiej sytuacji, gdyż nie będzie jednocześnie ostrzegała nas wizualnie przed krawędziami. Więc jeśli musisz założyć taśmy antypoślizgowe na schody, które są słabo oświetlone - wybierz taśmy dające strumień światła w ciemności. Unikniesz tym samym wypadku w słabo oświetlonym miejscu.

Ozdobne taśmy na schody

W swojej ofercie posiadamy taśmy, które mogą spełniać swoją podstawową funkcję, czyli zabezpieczanie schodów, a także funkcję ozdobną. Tu świetnie nadadzą się taśmy w kolorze złotym - można ich użyć na schodach w klubach lub restauracjach. Nie wolno przecież zapominać o bezpieczeństwie osób przebywających w takich miejscach.
Recz jasna kolor czarny taśmy antypoślizgowej również idealnie nada się do zabezpieczenia miejsc o takim charakterze.

Taśmy łatwozmywalne

Jeśli zamierzasz zastosować naszą taśmę w miejscu, które narażone jest na wilgoć lub silne zabrudzenia, skorzystaj z naszej oferty łatwozmywalnych taśm. Aby uzyskać taki efekt, wykorzystuje się przy produkcji tych konkretnych taśm tłoczony (perforowany) winyl. Podkład stworzony jest z plastycznego aluminium. Taśmy posiadają doskonałe właściwości antypoślizgowe na poziomie R10 (BGR 181). Są także elastyczne - można je zginać na krawędziach. Taśmy łatwozmywalne również nadadzą się do zwiększenia przyczepności na schodach, w dodatku w prosty sposób można je będzie doprowadzić do porządku (zaleca się mycie wodą z mydłem). Temperatura stosowania wynosi od −20°C do +60°C, dlatego można stosować ją wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz.

Nie zwlekaj z zabezpieczeniem swoich schodów!

Jak widać, wybór odpowiedniej taśmy antypoślizgowej, szczególnie w przypadków schodów, nie jest kwestią, którą można zbagatelizować. Wybór w naszym sklepie jest na tyle szeroki, aby każdy mógł wybrać odpowiednią taśmę do pomieszczenia, które chce zabezpieczyć.
Zabezpiecz swój dom i ogród naszymi taśmami antypoślizgowymi, a żadne schody nie będą stanowiły już zagrożenia!