Ogólne instrukcje BHP

Ogólne instrukcje BHP mają za zadanie m.in.:

  • stanowić swego rodzaju wstępy do każdej kolejnej (szczegółowej) instrukcji BHP
  • precyzować takie zagadnienia jak: ogólne zasady bezpiecznej pracy; czynności, które należy podjąć przed przystąpieniem do pracy; niezbędne zasady dopuszczenia / rozpoczęcia pracy; postępowanie w przypadku sytuacji awaryjnych i inne
  • wskazywać prawa pracownika do powstrzymania się od wykonania pracy w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia
  • przypominać, że przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika

Podsumowując: ogólne instrukcje BHP mają za zadanie uporządkować  podstawowe zasady bezpiecznej pracy w danej firmie bądź instytucji (np. Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką, Wykaz prac wzbronionych młodocianym) albo wskazać zasady bezpiecznego użytkowania obiektów na danym terenie (np. Regulamin korzystania z placu zabaw, Regulamin korzystania z boiska,  Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń zabawowych, Instrukcja BHP w salach gimnastycznych i na boiskach w szkołach i placówkach publicznych). 

Najważniejszym celem istnienia ogólnej instrukcji BHP jest jej uniwersalność, a nie szczegółowość. 

W obiektach użyteczności publicznej, jednym z najbardziej charakterystycznych przykładów ogólnej instrukcji BHP jest Instrukcja ABC Pierwszej Pomocy (obrazkowo-tekstowa) i Organizacja Pierwszej Pomocy. Wyróżnia je kolor zielony, podczas gdy inne instrukcje to białe tablice z żółtymi obwódkami. Jeszcze inna kolorystyka, grafika i liternictwo pojawiają się w przypadku regulaminów. 

Podstawa prawna udostępniania instrukcji BHP

Obowiązek pracodawcy polegający na udostępnieniu pracownikom, do stałego korzystania, aktualnych instrukcji BHP wynika  z § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).