Tablice Budowlane łączone

Prawidłowe oznakowanie terenu budowy to obowiązek każdego inwestora. Obok tablicy informacyjnej, która musi znaleźć się na terenie inwestora planującego każdy obiekt wymagający pozwolenia na budowę (prostokątna tablica  wykonana ze sztywnej płyty w żółtym kolorze, z której każda zainteresowana osoba może uzyskać podstawowe informacje na temat prowadzonej w danym miejscu inwestycji, rozmiar: min. 70x90 cm), powinno się udostępnić w widocznym łączone tablice budowlane.

Tablica informacyjna a tablice budowlane łączone

Na tablicach takich znajdują się wytyczne obowiązujące na terenie budowy. Tablica informacyjna zawiera m. in. takie dane jak numer pozwolenia na budowę; nazwa, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego; imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora czy imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektantów. Tablice budowlane łączone zawierają natomiast wszelkie informacje na temat obowiązujących na terenie budowy nakazów i zakazów. 

Znaki informacyjne, ostrzegawcze, zakazu oraz nakazu zgromadzone na jednej planszy

To z nich dowiemy się, że na budowie obowiązuje nakaz noszenia kasków ochronnych, kamizelek odblaskowych, obuwia ochronnego czy rękawic ochronnych. Na tablicach budowlanych łączonych znajdziemy także znaki zakazu: np. zakaz wstępu osobom nieupoważnionym oraz znaki informujące o tym, gdzie znajduje się punkt pierwszej pomocy. Niezaprzeczalny walor tego rodzaju tablic polega na tym, że wszystkie niezbędne informacje zgromadzone są w jednym miejscu, co pozwala skutecznie zmniejszać ryzyko wypadków, zarówno z udziałem pracowników, jak i osób postronnych, przebywających w pobliżu lub na placu budowy. 

Tablice budowlane łączone to znaki informacyjne, znaki ostrzegawcze, znaki zakazu oraz znaki nakazu zgromadzone na jednej planszy wykonanej na płycie sztywnej. W sprzedaży mamy dwa rozmiary tablic: 

  • BS -1000 x 700mm
  • AK - 600x400mm