Kategorie

Instrukcje BHP - Budownictwo (422 XO-110)

Teren prac budowlanych musi być zagospodarowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zagospodarowanie obejmuje ogrodzenie terenu, wyznaczenie stref niebezpiecznych, doprowadzenie energii elektrycznej i wody, wykonanie dróg i przejść, zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego. W Polsce sprawy związane z planowaniem, projektowaniem oraz prowadzeniem prac budowlanych ujęte zostały w ustawie Prawo budowlane.

Pisemne instrukcje BHP warunkiem bezpieczeństwa na budowie

Jednym z obowiązków pracodawcy jest także zapewnienie pracownikom budowlanym dostępu do informacji (pisemnych instrukcji) dotyczących korzystania z maszyn, w szczególności w zakresie warunków typowego użytkowania oraz możliwości wystąpienia sytuacji nietypowych (awaryjnych). Branża budowlana, jak wynika ze statystyk, jest branżą niebezpieczną w większości krajów europejskich, co oznacza, że charakteryzuje się wysoką liczbą wypadków śmiertelnych i ciężkich, do których corocznie dochodzi na placach budów. Aby temu zapobiec konieczne jest m.in. stosowanie instrukcji bhp na budowie

Gdzie na budowie niezbędne są instrukcje BHP

Aby sprostać wysokim standardom bezpieczeństwa, na budowie stosuje się instrukcje BHP dla pracowników budowlanych. Instrukcje te pojawiają się m. in. w miejscach, w których zachodzi konieczność pracy:

  • na wysokości,
  • przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
  • w przestrzeniach zamkniętych i niebezpiecznych,
  • z materiałami niebezpiecznymi,
  • montażowych,
  • z maszynami i urządzeniami,
  • z narzędziami,
  • prac ziemnych.

W każdym z wymienionych przypadków, osoba zobowiązana do oznakowania terenu ma do dyspozycji szczegółowe pisemne instrukcje, np. Instrukcję BHP przy Wykonywaniu Prac Murarskich i Tynkarskich (422 XO-47) czy Instrukcję Sposobu i Warunków Bezpiecznego Użytkowania i Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest (422 XO-111). 

Instrukcje BHP dla branży budowlanej produkowane są na płycie HIPS (High Impact Polystyrene czyli polistyren wysokoudarowy) w rozmiarze XO - 250x350mm i mają formę prostokątnej białej tablicy z wewnętrzną żółtą obwódką o zaokrąglonych rogach. Tekst na tablicy jest czarny.