Regulamin zakupów

Regulamin zakupów sklepu www.sklep.techemznaki.pl

 

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.techemznaki.pl jest prowadzony przez BP Techem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-856) przy ul. Ludwinowskiej 17, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000924787, NIP: 9511728368, REGON: 012742471.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – BP TECHEM Sp. z o.o.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.techemznaki.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 02-856 Warszawa, ul. Ludwinowska 17.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep-znaki@techem.com.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 22 489 65 14
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8.30-15.30

 

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na towary, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Internet Explorer lub Firefox,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta
 3. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
 4. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 5. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 6. Ceny podane przy każdym towarze nie obejmują kosztów transportu.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.
 9. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 10. Sprzedawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 

Transakcja

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy.
 5. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

 

Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod zapłaty za zamówiony towar:

 • Za pobraniem - zapłata przy odbiorze towaru gotówką kurierowi
 • Przedpłata przelewem - rezerwujemy towar w naszym magazynie i przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego. Po zaksięgowaniu wpłaty towar pakujemy i wysyłamy.
 • W systemie PayU - szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.
 • Przelewem - zgodnie z obowiązującymi warunkami handlowymi.

 Wybór formy płatności dokonywany jest podczas składania zamówień.

.

 1.  Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich. Kupujący jest obciążany następującymi kosztami dostawy:
  • przy zakupach o wartości mniejszej niż 500,00 PLN netto – opłata za dostawę jest pobierana, a o jej wartości informujemy  na stronie internetowej podczas dokonywania zakupu
  • przy zakupach o wartości od 500,00 PLN netto – dostawa bezpłatna.
 2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towaru powiększoną o koszty transportu.
 3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.
 4. Sprzedający wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej.
 5. Każdą fakturę elektroniczną Sprzedający dostarcza na adres e-mail Kupującego podany podczas rejestracji lub składania zamówienia. Jeśli Kupujący chce zmienić adres e-mail – powinien powiadomić Sprzedającego o tym pisemnie lub przez e-mail. Jeśli tego nie zrobi, wiadomości, które Sprzedający wyśle na dotychczasowy adres e-mail będą traktowane jako prawidłowo doręczone.
 6. Nie odpowiadamy za błędne dane na fakturze, podane podczas rejestracji lub składania zamówienia.
 7. Za każdym razem, w czasie składania zamówienia, Kupujący może zrezygnować z faktury elektronicznej. Jeśli to zrobi, Sprzedający wystawi i wyśle fakturę w formie papierowej. 

 

Dostawa

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od dnia wpływu pieniędzy na konto BP Techem Sp. z o.o. (dla towarów oznaczonych w sklepie jako "dostępne") oraz do 5 dni roboczych od dnia wpływu pieniędzy na konto BP Techem Sp. z o.o. (dla towarów oznaczonych w sklepie jako "do 5 dni") chyba że w opisie towaru podana jest inna informacja na temat czasu jego dostawy. Jest to czas, który potrzebujemy, aby skompletować zamówione towary i zrealizować wysyłkę. Zawsze staramy się realizować zamówienia w najkrótszym możliwym czasie. W przypadku, gdy czas realizacji zamówienia miałby przekroczyć podane terminy, kontaktujemy się z kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu
 1. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu. Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez firmy kurierskie.
 2. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, Sklep zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.
 3. Kupujący ma obowiązek dokonania oceny stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie produktu na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w niniejszym regulaminie
 5. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane na adres e-mail: sklep-znaki@techem.com.pl
 3.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.
 4. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane Kupującemu w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
 5. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 6. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru.
 7. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 34 ust. 2 i 3 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o której mowa powyżej zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedawca. wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.
 13. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.
 14. Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje towarów odniesieniu do umów , o których mowa– art. 38 ust.3 ustawy z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), w tym m.in. w stosunku do towarów wyprodukowanych według zindywidualizowanych potrzeb Klienta.

 

Reklamacja przysługująca Konsumentom

 1. Wobec Konsumenta oraz Konsumenta-Przedsiębiorcy Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży. Do postępowania reklamacyjnego w takim przypadku zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji ustosunkuje się do niej. W przypadku uznania reklamacji, Klient uzyskuje informację w jaki sposób została rozpatrzona reklamacja.
 3. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jeżeli niezgodność istniała w chwili dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik i została ujawniona w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
 4. W przypadku braku zgodności towaru z Umową Sprzedaży, Klient może zażądać naprawy lub wymiany Produktu.
 5. Klient wykonujący uprawnienia przysługujące mu z tytułu braku zgodności towaru z Umową Sprzedaży zawartą ze Sprzedawcą jest zobowiązany dostarczyć Produkt do Sprzedawcy na jego koszt, na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 7. W przypadku braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 8. Jeśli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny Produktu albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży gdy:

a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży ze względu na to, że naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;

b. Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Klient go nabył; Sprzedawca nie odebrał od Klienta Produktu na swój koszt; Sprzedawca nie zdemontował Produktu oraz nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleceniu wykonaniu tych czynności na swój koszt, gdy Produktu został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży;

c. brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży;

d. brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny Produktu albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany;

e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 1. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu Ceny Produktu.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności z umową wiedział.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, gdy Produkt nie spełnia wyłącznie indywidualnych, subiektywnych odczuć lub oczekiwań Klienta, np. kolor wycieraczki nie jest taki jak oczekiwał klient.

 

Reklamacja przysługująca pozostałym podmiotom

 1. Wobec Klienta niebędącego Konsumentem, Sprzedawca odpowiadała z tytułu rękojmi za wady na podstawie przepisów art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie poprzez e-mail na adres: sklep-znaki@techem.com.pl W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 4. Jeżeli Sprzedawca uzna, że reklamacja Klienta zawiera braki uniemożliwiające w jego ocenie jej rozpoznanie, Sprzedawca skieruje do takiego Klienta prośbę o uzupełnienie reklamacji o niezbędne informacje. W tym przypadku termin na rozpoznanie reklamacji może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Klienta informacji. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji Klienta za uzasadnioną, wybór sposobu zaspokojenia roszczeń Klienta będzie należał do Sprzedawcy. 
 5. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, w sytuacji kiedy reklamacja Klienta okaże się zasadna. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu (o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–2 Regulaminu), zgodnie z art. 568 § 1–5 KC Kupujący, nie będący Konsumentem traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 KC, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 KC).
 8. W przypadku, gdy na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie towaru w sklepie.
 9.  O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta, za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną. W stosunku do Klientów, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w dostawie, a odpowiedzialność za realizację Umowy Sprzedaży ograniczona jest do ceny jej poszczególnych składników oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów ich dostawy opłaconych przez Klienta – jeżeli jego roszczenie dotyczy dostawy.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d) Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Sprzedawca szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne są w zakładce „Polityka prywatności” i wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

 

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych dany.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.sklep.techemznaki.pl/conditionsofuse oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Sprzedawcy.