Znaki Zgodne z obowiązującą normą

Z dniem 1 czerwca 2017 skończył się okres przejściowy dla mieszanin aktualnie dostępnych na rynku. Obecnie etykietowanie i pakowanie mieszanin musi być zgodne z odpowiednimi postanowieniami rozporządzenia (WE) 1278/2008. Ujednolicone znaki chemiczne zgodne z CLP (Classification, Labelling and Packaging), czyli europejską wersją Globalnego Zharmonizowanego Systemu Kwalifikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS - Global Harmonised System) mają kształt kwadratu z czerwoną ramką, który ustawiony jest na wierzchołku. Piktogramy objęte normą zastąpiły stare symbole w kolorze pomarańczowym, które miały zastosowanie na mocy starego prawodawstwa.

Piktogramy chemiczne to grupa znaków ostrzegawczych, które maja za zadanie ostrzegać przed niebezpieczeństwem kontaktu z substancją chemiczną. Piktogramy są drukowane na płycie z hipsu, folii lub płycie PCV. Oznakowanie jest zgodne z Rozporządzeniem Unii Europejskiej z 2009 r.

Znaki zgodne z obowiązującą normą pomagają dzielić substancje niebezpieczne na:

  • zagrażające zdrowiu - znaki: Substancja toksyczna (700-19), Substancja drażniąca (700-20), Substancja drażniąca, uczulająca, toksyczna (700-21), Substancja rakotwórcza (700-22)
  • stwarzające zagrożenia fizyczne - znaki: Substancja wybuchowa (700-23), Substancja utleniająca (700-24), Substancja łatwopalna (700-25), Substancja drażniąca i działająca korodująco na metale (700-20), Gazy pod ciśnieniem (700-26)
  • stwarzające zagrożenie dla środowiska - znaki: Substancja niebezpieczna dla środowiska (700-27),  Substancja drażniąca, uczulająca, toksyczna (700-21)

Ujednolicenie piktogramów chemicznych a ich czytelność na całym świecie

Ujednolicenie znaków chemicznych spowodowało, że są one czytelne na całym świecie. Zamysł wymiany znaków nieobjętych normą (czarne oznaczenia na żółtopomarańczowym tle) był taki, że każdemu znakowi wymienianemu miał odpowiadać nowy znak zgodny z CLP. Jeśli więc wśród piktogramów CLP istnieje znak równoważny do znaku chemicznego nieobjętego normą, mamy obowiązek jego użycia. Jeśli jednak takiego równoważnego znaku nie ma, a zachodzi konieczność oznakowania miejsca czy opakowania zawierającego substancje stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia, wciąż możemy użyć piktogramów chemicznych nieobjętych normą. 

Piktogramy objęte normą są drukowane na płycie HIPS, folii samoprzylepnej lub płycie PCV.