Wojsko (znaki i tablice)

Za teren wojskowy uznaje się państwowe grunty będące w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej i oddane do dyspozycji wojska. Grunty te, przeznaczone na poligony, koszary i inne obiekty wojskowe, objęte są zakazem wstępu osób postronnych i jako tereny stwarzające potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej muszą być odpowiednio oznakowane. Osoby postronne nie są dopuszczane do obiektów wojskowych także z uwagi na ryzyko uzyskania przez nie wiadomości o charakterze strategicznym z punktu widzenia obronności państwa. 

Wojskowe znaki zakazu i nakazu

Prawidłowo oznakowany teren wojskowy nie budzi wątpliwości co do zajmowanego obszaru, bo informują o nim tablice z napisem TEREN WOJSKOWY, WSTĘP WZBRONIONY. Tablice takie produkowane są także w wersji czterojęzycznej (polski, angielski, niemiecki, rosyjski). Tablice zabraniające przebywania na terenie wojskowym oraz ostrzegające przed niebezpieczeństwem mogą być bardziej szczegółowe. Tak jest w przypadku znaku WSTĘP WZBRONIONY STREFA ZAGROŻENIA PRZEBYWANIE GROZI ŚMIERCIĄ LUB KALECTWEM albo znaku WSTĘP WZBRONIONY STRZELNICA WOJSKOWA STREFA ZAGROŻENIA PRZEBYWANIE GROZI ŚMIERCIĄ LUB KALECTWEM. 

Jeżeli wejście na teren wojskowy jest warunkowe, znajdziemy znak PRZEPUSTKĘ OKAZYWAĆ BEZ WEZWANIA.

Z wyjaśnionych powyżej przyczyn, teren wojskowy zawsze objęty jest zakazem fotografowania, o czym informuje znak ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA (609-02).  

Wojskowe znaki informacyjne

Na terenie jednostki wojskowej lub na terenie poligonu mogą także znajdować się znaki i tablice informacyjne ułatwiające pracownikom cywilnym i wojskowym poruszanie się po całym terenie ze szczególnym uwzględnieniem zabudowań. Znaki takie mają formę zielonego prostokąta z białym wewnętrznym obramowaniem, położonego na dłuższym boku. Napisy na zielonym polu drukowane są białymi drukowanymi literami, np. STANOWISKO PRZYJĘCIA ŻOŁNIERZY DO JEDNOSTKI, OFICEROWIE LOGISTYKI, KOMISJA PRZYJĘCIA POBOROWYCH czy MAGAZYN ŚRODKÓW POZORACJI POLA WALKI. 

Znaki wojskowe służą zarówno do znakowania terenu jak i poszczególnych budynków i obiektów, w tej kategorii mieszczą się zatem także tabliczki na drzwi.