Segregacja odpadów

Do segregowania odpadów zobowiązani są właścicieli nieruchomości, przez których rozumie się wszystkich współwłaścicieli, jak również użytkowników wieczystych, zarządców a także inne podmioty faktycznie władające nieruchomością. W przypadku budynków wielorodzinnych, w ramach których ustanowiono własność lokalu (tj. poszczególne lokale mieszkalne lub użytkowe mają urządzone odrębne księgi wieczyste), obowiązki właścicielskie spoczywają na wspólnocie mieszkaniowej albo na spółdzielni. 

Zasady segregacji odpadów komunalnych

Segregowanie odpadów dotyczy w tej samej mierze mieszkańców, co zarządców nieruchomości. Spójne zasady segregacji śmieci są jednym z elementów realizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022 (Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej z 11 sierpnia 2016 r. poz. 784), przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą nr 88 z 1 lipca 2016 r. 

Najlepszym sposobem segregowania odpadów komunalnych jest umieszczenie ich w oddzielnych pojemnikach, które - w zależności od przeznaczenia - mają różne kolory. Od 1 lipca 2017 roku funkcjonuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), zgodnie z którym podzielono segregację śmieci na 5 frakcji:

  • niebieski (papier);
  • zielony (szkło);
  • żółty (metale i tworzywa sztuczne);
  • brązowy (odpady bio);
  • czarny (odpady zmieszane).

Dodatkowe oznakowanie pojemników oraz magazynów odpadów

Mimo ujednolicenia kolorystyki koszy i kontenerów na odpady, w ich sąsiedztwie oraz na nich znajdować się może dodatkowe oznakowanie. Jest to szczególnie istotne, kiedy w grę wchodzą nie odpady komunalne, do segregacji których już się przyzwyczailiśmy, a odpady budowlane, produkcyjne czy odpadów niebezpieczne. 

Znaki segregacji odpadów mają formę granatowego prostokąta z białą obwódką, wewnątrz którego znajduje się biały napis wykonany drukowanymi literami. Znaki te  informują:

  • o tym, co konkretnie można wrzucać/wlewać do danego pojemnika (zużyte baterie, zużyty sorbent, olej przepracowany)
  • o miejscu składowania konkretnych przedmiotów (np. zużytych akumulatorów)
  • o przeznaczeniu pomieszczeń (śmietnik, magazyn odpadów)