Znaki nie objęte normą

Wśród piktogramów chemicznych stale obecne w sprzedaży są znaki nieobjęte normą. To czarne piktogramy na żółtym bądź pomarańczowym tle, zarówno znaki bez opisu, jak i z opisem. 

Znaki chemiczne nieobjęte normą a znaki zgodne z rozporządzeniem CLP

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem, obowiązujące piktogramy chemiczne powinny być koloru czarnego na białym tle, z czerwonym obramowaniem - znaki te są zgodne z normą wyrażoną w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, zwanym rozporządzeniem CLP, które weszło w życie 20 stycznia 2009 r. Piktogramy objęte normą zastąpiły stare symbole w kolorze pomarańczowym, które miały zastosowanie na mocy starego prawodawstwa.

Jeśli wśód piktogramów CLP istnieje znak równowazny do znaku chemicznego nieobjętego normą, należy go użyć. Jeśli jednak takiego równoważnego znaku nie ma, a zachodzi konieczność oznakowania miejsc, rurociągów, pojemników czy zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia, wciąż możemy użyć piktogramów chemicznych nieobjętych normą

Specyfika piktogramów chemicznych poza normą

Znaki chemiczne nieobjęte normą mają formę tablic informacyjnych, piktogramów z opisem lub bez. Ich kolorystyka i symbolika jest tak samo jednoznaczna i czytelna jak w przypadku znaków objętych normą, ale pozostają one poza obowiązującym w Unii Europejskiej aktem wykonawczym dotyczącym klasyfikacji i oznakowania substancji oraz mieszanin. 

Bez względu na to, czy używamy znaków zgodnych z normą, czy nią nieobjętych, prawidłowe oznakowanie etykiet oraz obszarów w przestrzeni publicznej, w której jesteśmy narażeni na toksyczne działanie substancji chemicznych to jedna z podstawowych zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Piktogramy chemiczne nieobjęte normą produkowane są na płycie HIPS (High Impact Polystyrene), płycie sztywnej bądź folii samoprzylepnej.