ZGODNOŚĆ ZNAKÓW Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

12 maja 2016

Oferowane przez nas znaki posiadają aktualne świadectwa dopuszczenia CNBOP i są wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W myśl obowiązującego Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 kwietnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania:

• znaki bezpieczeństwa do stosowania w ochronie przeciwpożarowej powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-N-01256/01 lub normie PN-ISO 7010

• znaki ewakuacyjne stosowane do oznaczania drogi ewakuacyjnej oraz czynności związanych z ewakuacją powinny spełniać wymagania zawarte w normia PN-N-01256/02 lub normie PN-ISO 7010. Spełnienie w/w warunków w odniesieniu do produkowanych przez BP Techem S.A. znaków potwierdzone jest aktualnymi świadectwami dopuszczenia CNBOP:

• Nr 1762/2013 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa (zgodność z normą PN-92/N-01256/01)

• Nr 1763/2013 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja (zgodność z normą PN- 92/N-01256/02 oraz PN-EN 81-73)

• Nr 1764/2013 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe (zgodność z normą PN-N-01256-4:1997 oraz PN-EN 81-72)

• Nr 2294/2015 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa (zgodność z normą PN-EN ISO 7010 wraz z aneksami)

• Nr 2295/2015 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja (zgodność z normą PN-EN ISO 7010 wraz z aneksami)