222 XO - 02 Ogólna instrukcja ppoż. (222 XO-02)

Filtrowanie według atrybutów
 • Materiał
 • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
płyta HIPS XO - 250x350mm 7,15 zł brutto Dodaj do koszyka

Instrukcja przeciwpożarowa to zbiór informacji z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, która stanowi konieczne wyposażenie budynków użyteczności publicznej, miejsc zbiorowego zamieszkania, obiektów przemysłowych, w których występuje zagrożenie wybuchem oraz zakładów pracy. Instrukcje przeciwpożarowe są sporządzane z uwzględnieniem charakterystyki budynków i terenów przyległych, których dotyczą. 

Kto może sporządzić instrukcję ppoż.?

Obowiązek sporządzenia instrukcji przeciwpożarowej spoczywa na właścicielach i zarządcach budynków. Jednocześnie trzeba pamiętać, że instrukcje postępowania przeciwpożarowego muszą sporządzić osoby o odpowiednich kwalifikacjach z zakresu BHP, a może być to:

 • zawodowy technik pożarnictwa,
 • osoba, która ma wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,
 • osoba, która ma wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
 • osoba, która ma wykształcenie średnie i ukończyła szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
 • osoba, która uzyskała uznanie kwalifikacji do wykonywania technika pożarnictwa.

Zapoznanie się i przestrzeganie instrukcji ppoż. jest obowiązkiem każdego pracownika, niezależnie od tego, jakie stanowisko on zajmuje. Do przeprowadzenia szkoleń z tego zakresu są z kolei obowiązani pracodawcy lub osoby przez nich do tego wyznaczone.

Konieczność sporządzenia i umieszczenia instrukcji przeciwpożarowej w budynkach i obiektach reguluje Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Co powinna zawierać instrukcja ppoż?

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, które wynikają z przeznaczenia i sposobu użytkowania, obiektu, w tym zagrożenia wybuchem,
 • jakie jest wymagane wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz jakie są sposoby poddawania przeglądom technicznym urządzeń przeciwpożarowych, które znajdują się w obiekcie,
 • jakie są sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia oraz wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych,
 • jakie są warunki i organizację ewakuacji,
 • jakie są zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami,
 • plany obiektów oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem wymiarów, występującej gęstości obciążenia ogniowego, podziału na strefy pożarowe, kategorii zagrożenia ludzi, warunków ewakuacji i miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,
 • jakie są sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 • osoby lub podmioty, które opracowały instrukcję,
 • jaka jest odległości od budynków sąsiednich, parametrów pożarowych występujących substancji palnych, lokalizacji stref zagrożonych wybuchem, hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów pożarowych oraz dojazdów pożarowych.

Jak często należy aktualizować instrukcję przeciwpożarową?

Instrukcję przeciwpożarową należy aktualizować przynajmniej raz na dwa lata. Aktualizacja jest również konieczna po wszelkich zmianach sposobów użytkowania obiektów, czy procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 

Gdzie powinna być umieszczona instrukcja ppoż.?

Przepisy nie określają dokładnie miejsca, w którym powinna być umieszczona instrukcja przeciw pożarowa. Powinna być ona przechowywana w taki sposób, aby można ją natychmiast wykorzystać, kiedy zajdzie taka potrzeba. Zatem instrukcja powinna być w miejscu ogólnie dostępnym. Często zaleca się umieszczenie instrukcji ppoż., w specjalnej skrzynce, której szklane drzwiczki można stłuc w razie potrzeby.