Instrukcje BHP - Obróbka tworzyw sztucznych, gumy, papieru (422 XO-114)

Podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy, określonym w przepisach prawnych i rzetelnie egzekwowanym przez organy kontrolne, jest opracowanie i udostępnianie pracownikom aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. Czasem sporządzenie instrukcji BHP może przysporzyć trudności. Warto zatem wiedzieć, co powinna zawierać taka instrukcja, związana z pracą na stanowisku połączonym z obróbką tworzyw sztucznych, gumy czy papieru. 

Co powinna zawierać instrukcja BHP?

Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była w pełni czytelna i zrozumiała dla pracowników. Dlatego powinna być napisana prostym i przystępnym językiem. Okraszenie jej skomplikowanym słownictwem czy rozbudowaną składnią tylko zniechęci osoby zatrudnione w danym zakładzie do jej przeczytania. Instrukcje dotyczące prac związanych ze wykorzystywaniem niebezpiecznych substancji, mieszanin chemicznych czy tworzyw sztucznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów. Zaś wytyczne do prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać uwagi i ostrzeżenia, wymienione w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia. Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu: 

  • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
  • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
  • czynności do wykonania po jej zakończeniu,
  • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Kto opracowuje instrukcje stanowiskowe z zakresu bhp?

Państwowa Inspekcja Pracy oraz ustawodawca wyznaczają pracodawcy szereg obowiązków związanych z bezpieczeństwem pracy, ale nie wskazują wprost, kto musi opracować instrukcję do tego. Na pracowniku służby BHP spoczywa jedynie obowiązek opiniowania instrukcji. Najbardziej kompetentną osobą do opracowania instrukcji BHP jest pracownik nadzoru, osoba znająca specyfikę pracy na danym stanowisku, sposób pracy danego urządzenia do obróbki tworzyw sztucznych oraz zagrożenia z nim związane. Pracodawca może również zlecić wykonanie takich instrukcji specjalistom z zewnątrz. Ważne, aby treść instrukcji BHP przed jej wdrożeniem była skonsultowana z możliwie jak najszerszym gronem załogi, od kierownictwa firmy do szeregowego pracownika.