Przekształcenie Spółki

6 października 2021

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i REGON oraz numerów rachunków bankowych. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000924787). Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. BP Techem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki BP Techem Spółka Akcyjna. W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki: BP Techem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ludwinowska 17, 02-856 Warszawa KRS 0000924787 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 012742471 NIP 9511728368